Skip to main content

Open vanaf 1 juni t/m 14 september 2024

Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke en uitgever website:
Camping l’Ardechois met een kapitaal van € 6.000 wiens hoofdkantoor is gevestigd op:
Camping L'Ardechois *****
Lieu-dit Le Chambon
07190 Gluiras
Frankrijk

Siret-nummer: : 43791480700015
APE-Code: 5530 Z
BTW: FR 04437914807
Tel.: (+33 0)475 666 187
Website: www.ardechois-camping.fr
Management: C. de With-Weststrate
Ontwerp, productie & hosting
D-Communications
Weteringplein 3, 3892 AM Zeewolde, Nederland

Rechten foto’s en overig beeldmateriaal
Camping l’Ardechois.

Beeldrechten
Het kan uitzonderlijk gebeuren dat wij tijdens uw verblijf foto's of video's maken. U geeft daarom camping l'Ardechois toestemming om uw afbeelding gratis te gebruiken en te verspreiden voor gebruik in welk medium dan ook, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Indien u niet gefilmd of gefotografeerd wenst te worden, dient u de directie van camping L'Ardechois op de hoogte te brengen.

PRIVACYBELEID

Persoonlijke gegevens
Camping l’Ardechois respecteert de bezorgdheid van gebruikers met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonlijke informatie en gegevens.

Camping l’Ardechois garandeert de naleving van de verplichtingen van de CNIL.

Als verantwoordelijke van de gegevensverwerking, en als naleving van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna de wet “Computergegevens en Vrijheid”) kan Camping l’Ardechois persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens…) of niet-nominatieve gegevens (voorkeuren, favoriete informatie…) verzamelen tijdens bezoeken van de gebruiker aan de website (hierna de “Website”) om hem te kunnen identificeren, om hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de website te verbeteren en de gebruiker beter ten dienste te zijn.

1 ONTVANGERS VAN VERZAMELDE GEGEVENS
Camping l’Ardechois is de ontvanger van de gegevens. In alle gevallen stuurt Camping l’Ardechois persoonlijke gegevens van de gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

De gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie.
Camping l’Ardechois deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
Camping l’Ardechois wenst dat de gebruiker van aanbiedingen van partners gebruik kan maken,
Camping l’Ardechois verplicht wordt door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit om de informatie over te dragen.
Camping l’Ardechois kan tevens persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden overdragen in het kader van statistisch onderzoek naar het gebruik van de website en met het oog om de website te optimaliseren. Voor dit gebruik zijn de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

2 DOELEN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING
Via de website verzamelt Camping l’Ardechois de gegevens betreffende de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:
• Ter beschikking stellen en persoonlijke aanpassing van de website.

Camping l’Ardechois verplicht zich ertoe om alle persoonlijke gegevens, die door de gebruiker zijn verstrekt, alleen in overeenstemming met de bepalingen van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ te verwerken en te bewaren. Er worden alleen gegevens van de gebruiker verzamelt op hem nieuws over Camping l’Ardechois te kunnen sturen en hem exclusief te kunnen laten profiteren van aanbiedingen op goederen en diensten in verband met de activiteit van Camping l’Ardechois.

3 BEWAREN VAN GEGEVENS EN VEILIGHEID
De gegevens worden bewaard tijdens een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld.

Camping l’Ardechois heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang tot hebben.

Er worden professionele technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gebruikt, waaronder die met betrekking tot informatiesystemen.

Maar Camping l’Ardechois beheerst zelf niet alle risico’s in verband met het gebruik van Internet en vestigt de aandacht van de gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking van internet.

4 RECHTEN VAN GEBRUIKERS
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, in overeenstemming met de wet Computergegevens en Vrijheid (AVG), op elk moment het recht heeft om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, net als het recht om deze bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door hiertoe een verzoek op te sturen (waarbij de aard van het verzoek duidelijk wordt beschreven) op het volgende e-mailadres:

ardechois.camping@wanadoo.fr

Of per post naar het volgende adres:
Camping l'Ardechois *****
Lieu-dit Le Chambon
07190 Gluiras
Frankrijk

dat de Camping l’Ardechois zich ertoe verbindt om binnen zeven werkdagen te beantwoorden.

De gebruiker wordt erover geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’, op elk moment het recht heeft om vanwege legitieme redenen te verbieden dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID OP HET NETWERK
De berichten die u ons via het Internet opstuurt kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie, of informatie van derden, openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u via de post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies dat wordt ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen. Dien uw verzoeken alleen per brief in. Om informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met Camping l’Ardechois.

RESPECTEREN VAN DE AUTEURSRECHTEN

Gebruik van de op de website aanwezige informatie en auteursrechten 
Het gebruik van enig document, afkomstig van de website van Camping l’Ardechois is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privégebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Camping l’Ardechois streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren. Camping l’Ardechois waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf.

Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf Camping l’Ardechois alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is. Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn Camping l’Ardechois of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken.

De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privégebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken. De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie
De huidige website is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Vanwege onderhoud kan de camping de website te allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wetgeving
De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als een van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.